Negarakretagama XVII – XXXVIII

NEGARAKRETAGAMA

PUPUH XVII

sampun / rabda pagehnyadeg / nrpati riɳ yawadarani jayeɳ digantara, nkane çriphalatiktanagara siran / siniwi mulahaken / jagaddita, kirnnaikaɳ yaça kirtti darmma ginaweniran anukhani buddiniɳ para, mantri wipra bhujanga saɳ sama wineh wibhawa tumut akirtti riɳ jagat.

göɳ niɳ wiryya wibhuti kagraha tkap / nrpati tuhutuhuttama prabhu, lila nora kasançayaniran anamtami sukha sakaharsaniɳ manah, kanya siɳ rahajöɳ ri jangala lawan / ri khadiri pinilih sasambhawa, astam taɳ kahañaɳ sakeɳ parapura sin arja winawe dalm puri.

salwaniɳ yawabhumi tulya nagari sasikhi ri panadeg / naradipa, mewwiwwaɳ janadeça tulya kuwuniɳ bala manider i khantaniɳ puri, saɳ lwir niɳ paranusa tulya nika thaniwisaya pinahasukainaris, lwir udyana tikaɳ wanadri sahananya jinajar hira tan panançaya.

baryyan / masa ri sampuniɳ çiçirikala sira mahasahas macaɳkrama, wwanten thany a- (99b) naran / ri sima kidul jalagiri manawetan iɳ pura, ramyapan / papunnagyaniɳ jagat i kalaniɳ sawun ika mogha tan pgat, mwaɳ wewe pikatan / ri candi lima lot paraparanira tusta lalana.

yan tan manka mareɳ phalah mark i jöɳ hyan acalapati bhakti sadara, pantes / yan panulus dateɳ ri balitar mwan i jimur i çilahrit alnöɳ, mukyaɳ polaman iɳ dahe kuwu ri lingamarabanun ika lanenusi, yan / riɳ jangala lot sabha nrpati riɳ surabhaya manulus mare buwun.

rin çakaksatisuryya saɳ prabhu mahas / ri pajan inirin iɳ sanagara,  riɳ çakanganagaryyama sira mare lasem ahawan i tiraniɳ pasir, ri dwaradripanendu palnenireɳ jaladi kidul atut wanalaris, nkaneɳ lodaya len tetör i sideman / jinajahira lanönya yenituɳ.

ndan / riɳ çaka çaçanka naga rawi bhadrapadamasa ri tambwaniɳ wulan, saɳ çri rajasanagaran mahasahas / ri lamajan anituɳ sakhendriyan, sakweh çri yawaraja sapriya muwah tumut i haji sabhrtyawahana, mantri tanda sawilwatikta nuniweh wiku haji kawirajya maɳdulur.

nkan tekiɳ maparab / prapanca tumut aɳ- (100a) lnen anirin i jöɳ nareçwara, tan len / san kawi putra san kawi samenaka dinulur ananmateɳ manö, darmmadyaksa khasogatan / sira tkap / narapati sumilih ri saɳ yayah, sakweh saɳ wiku bodda maɳjuru pacdanatuturakhen ulahnireɳ danu.

ndan tinkah rakhawin mark / ri haji dug / raray atutur açewa tan salah, pinrihnye hati rakwa milwa sapara narapatin amalar kasanmata, nhiɳ tapwan / wruh apet lanö pisaninun / tetesa maminta gita riɳ karas, na hetunya kamarnna deça sakamargga naranika riniñci tut hawan.

tambeniɳ kahawan / winarnna ri japan / kuti kuti hana candi sak rbah, wetan taɳ tebu pandawan ri daluwaɳ babala muwah hi kanci tan madoh, len tekaɳ kuti ratnapankaja muwah kuti haji kuti pankajadulur, panjrak mandala len / ri pongin i jinan / kuwu hanar i samipanin hawan.

prapteɳ darmma riɳ pañcaçara tumuluy / datn i kapulunan siramgil, ndan lampah rakawin / lumaryyamgil iɳ waru ri herin i tira tan madoh, angangehnya tkap / bhatara kuti riɳ suraya pageh mara cinarccaken, nhiɳ rakwan kaslaɳ (100b) turuɳ mulih amogha matutur atisambhrameɳ manö.

Terjemahan

Telah tegak teguh kuasa Sri Nata di Jawa dan wilayah nusantara, Di Sripalatikta tempat beliau bersemayam, menggerakkan roda dunia, Tersebar luas nama beliau, semua penduduk puas, girang dan lega, Wipra, pujangga dan semua penguasa ikut menumpang menjadi mashur.

Sungguh besar kuasa dan jasa beliau, raja agung dan raja utama, Lepas dari segala duka, mengeyam hidup penuh segala kenikmatan, Terpilih semua gadis manis di seluruh wilayah Janggala Kediri, Berkumpul di istana bersama yang terampas dari negara tetangga.

Segenap tanah Jawa bagaikan satu kota di bawah kuasa Baginda, Ribuan orang berkunjung laksana bilangan tentara yang mengepung pura, Semua pulau laksana daerah pedusunan tempat menimbun bahan makanan, Gunung dan rimba hutan penaka taman hiburan terlintas tak berbahaya.

Tiap bulan sehabis musim hujan beliau biasa pesiar keliling, Desa Sima di sebelah selatan Jalagiri, di sebelah timur pura, Ramai tak ada hentinya selama pertemuan dan upacara prasetyan, Girang melancong mengunjungi Wewe Pikatan setempat dengan candi Lima.

Atau pergilah beliau bersembah bakti ke hadapan Hyang Acalapati, Biasanya terus menuju Blitar, Jimur mengunjungi gunung-gunung permai, Di Daha terutama ke Polaman, ke Kuwu dan Lingga hingga desa Bangin, Jika sampai di Jenggala, singgah di Surabaya, terus menuju Buwun.

Tahun Aksatisurya (1275) sang prabu menuju Pajang membawa banyak pengiring, Tahun Saka angga-naga-aryama (1276) ke Lasem, melintasi pantai samudra, Tahun Saka pintu-gunung-mendengar-indu (1279) ke laut selatan menembus hutan, Lega menikmati pemandangan alam indah Lodaya, Tetu dan Sideman.

Tahun Saka seekor-naga-menelan bulan (1281) di Badrapada bulan tambah, Sri Nata pesiar keliling seluruh negara menuju kota Lumajang, Naik kereta diiringi semua raja Jawa serta permaisuri dan abdi, Menteri, tanda, pendeta, pujangga, semua para pembesar ikut serta.

Juga yang menyamar Prapanca girang turut mengiring paduka Maharaja, Tak tersangkal girang sang kawi, putera pujangga, juga pencinta kakawin, Dipilih Sri Baginda sebagai pembesar kebudaan mengganti sang ayah, Semua pendeta Buda umerak membicarakan tingkah lakunya dulu.

Tingkah sang kawi waktu muda menghadap raja, berkata, berdamping, tak lain, Maksudnya mengambil hati, agar disuruh ikut beliau ke mana juga, Namun belum mampu menikmati alam, membinanya, mengolah dan menggubah, Karya kakawin; begitu warna desa sepanjang marga terkarang berturut.

Mula-mula melalui Japan dengan asrama dan candi-candi ruk-rebah, Sebelah timur Tebu, hutan Pandawa, Daluwang, Bebala di dekat Kanci, Ratnapangkaja serta Kuti Haji Pangkaja memanjang bersambung-sambungan, Mandala Panjrak, Pongging serta Jingan, Kuwu Hanyar letaknya di tepi Jalan.

Habis berkunjung pada candi makam Pancasara, menginap di Kapulungan, Selanjutnya sang kawi bermalam di Waru, di Hering, tidak jauh dari pantai, Yang mengikuti ketetapan hukum jadi milik kepala asrama Saraya, Tetapi masih tetap dalam tangan lain, rindu termenung-menung menunggu.

PUPUH XVIII

yyankat / çri natha sakeɳ kapulunan ikanaɳ rajabhrtya niriɳ sök, salwaniɳ rajamarggäparimita hibkan / syandanomwat matambak, wwaɳ niɳ wwaɳ pekhaniɳ peka tka saha padati harp / mwaɳ ri wuntat, dudwaɳ wadwa darat / seh girimisen amedep / mwaɳ gajaçwadi kirnna.

nistanyaçankya taɳ syandana mapawilanan deni cihnanya bheda, tekwan lampah nikapanta tulis ika dudu ri saɳ mantri samantri, rakryan saɳ mantri mukyapatih i majhapahit / saɳ pranalen kadatwan, pinten / mawan çata syandana pulupulutan teki cihnanya neka.

saɳ çri natheɳ pajaɳ kwehni rathanira padacihnaniɳ diwaça çri, ndan / çri natheɳ lasem / sök / rathanira matulis / nandaka çweta çobha, saɳ çri natheɳ daha cihna sadahakusuma syandanabhratulis mas, mukyaɳ çri jiwanendrasakata samasama cihna lobheɳ lwih sök.

ndan saɳ çri tiktawilwaprabhu sakataniraçankya cihnanya wilwa, gritisiɳ lobhe lwih laka pada tinulis iɳ mas kajaɳnyan rinenga, salwirniɳ pungawamwat / bini haji nuniweh ..çwari çri sudewi,(101a) sakwehniɳ pekabharyya sakata nika sinaɳ panharpniɳ sapanta.

mungwiɳ wuntat / ratha çri nrpati rinacanaɳ swarnna ratna pradipta, anyat / lwirnyatawiɳ jampana sagala mawalwahulap / söɳnya lumra, kirnneɳ wadwa niriɳ jangala kadiri sdah paɳaraɳ sök marampak, astam tekaɳ bhayaɳkaryyamawamawa duduɳ bhrtya mungwiɳ gajaçwa.

ndah prapteɳ pañjuran / munkur atiki lariniɳ syandaneñjiɳ mararyyan, lampalfniɳ khawy animpan sumeper i sawunan / matilawad / wanduwargga, linsirniɳ suryya mankat marni ri haliwat / çri narendran lumampah, tut marggamurwwa çighran datn i watukiken / ri matañjuɳ mararyyan.

deçasimpar kkaboddan kapark i tpiniɳ marggakaywanya poryyaɳ, pratyekanye galangaɳ muwah ikan i baduɳ tan madoh mwaɳ baruɳbuɳ, tan karyyaner mmanik / towi kawiçaya ri yanatrayangehnya menöt, saɳ darmmadyaksa çighran / sinegehan ika riɳ bhojanapana tusta.

sampun / prapte kulur mwaɳ batan i ganan asem / teki lampah narendra, tistis / hyaɳ suryya pinten / ghatita pitu sirm kamukhan sanhub awra, skandaware tnah niɳ harahara dinunuɳ çri narendre kamantyan, praptan wyapara (101 b) sampun / panadahira madum / sthana tekiɳ wwan akweh.

Terjemahan

Seberangkat Sri Nata dari Kapulungan, berdesak abdi berarak, Sepanjang jalan penuh kereta, penumpangnya duduk berimpit-impit, Pedati di muka dan di belakang, di tengah prajurit berjalan kaki, Berdesak-desakan, berebut jalan dengan binatang gajah dan kuda.

Tak terhingga jumlah kereta, tapi berbeda-beda tanda cirinya, Meleret berkelompok-kelompok, karena tiap ment’ri lain lambangnya, Rakrian sang menteri patih amangkubumi penatang kerajaan, Keretanya beberapa ratus berkelompok dengan aneka tanda.

Segala kereta Sri Nata Pajang semua bergambar matahari, Semua kereta Sri Nata Lasem bergambar cemerlang banteng putih, Kendaraan Sri Nata Daha bergambar Dahakusuma mas mengkilat, Kereta Sri Nata Jiwana berhias bergas menarik perhatian.

Kereta Sri Nata Wilwatikta tak ternilai, bergambar buah maja, Beratap kain geringsing, berhias lukisan mas, bersinar merah indah, Semua pegawai, parameswari raja dan juga rani Sri Sudewi, Ringkasnya para wanita berkereta merah, berjalan paling muka.

Kereta Sri Nata berhias mas dan ratna manikam paling belakang, Jempana-jempana lainnya bercadar beledu, meluap gemerlap, Rapat rampak prajurit pengiring Janggala Kediri, Panglarang, Sedah, Bhayangkari gem’ruduk berbondong-bondong naik gajah dan kuda.

Pagi-pagi telah tiba di Pancuran Mungkur; Sri Nata ingin rehat, Sang rakawi menyidat jalan, menuju Sawungan mengunjungi akrab, Larut matahari berangkat lagi tepat waktu Sri Baginda lalu, Ke arah timur menuju Watu Kiken, lalu berhenti di Matanjung.

Dukuh sepi kebudaan dekat tepi jalan, pohonnya jarang-jarang, Berbeda-beda namanya Gelanggang, Badung, tidak jauh dari Barungbung, Tak terlupakan Ermanik, dukuh teguh-taat kepada Yanatraya, Puas sang dharmadhyaksa mencicipi aneka jamuan makan dan minum.

Sampai di Kulur, Batang di Gangan Asem perjalanan Sri Baginda Nata, Hari mulai teduh, surya terbenam, telah gelap pukul tujuh malam, Baginda memberi perintah memasang tenda di tengah-tengah sawah, Sudah siap habis makan, cepat-cepat mulai membagi-bagi tempat.

PUPUH XIX

eñjiɳ ryyankatiraɳ narendra datn anhinep i bhayalanö tigaɳ kulm, sah sankerika taɳ kedu dawa rame janapada kahalintanan huwus, riɳ lampes / ri times muwah kuti ri pogara kahnu lbuh nika gnet, mwaɳ riɳ mandala hambulu traya tke dadap adulur ikaɳ rawalaris.

wwanten / darmma kasogatan / prakaçite madakaripura kastaweɳ lanö, simanugraha bhupati san apatih gajamada racalnanyan uttama, yekanuɳ dinunuɳ nareçwara pasangrahanira pinened rinupaka, andondok mahawan / rikaɳ trasunay andyus i capahan atirthaçewana.

Terjemahan

Paginya berangkat lagi menuju Baya, rehat tiga hari tiga malam, Dari Baya melalui Katang, Kedung Dawa, Rame, menuju Lampes,Times, Serta biara pendeta di Pogara mengikut jalan pasir lemah-lembut, Menuju daerah Beringin Tiga di Dadap, kereta masih terus lari.

Tersebut dukuh kasogatan Madakaripura dengan pemandangan indah, Tanahnya anugerah Sri Baginda kepada Gajah Mada, teratur rapi, Di situlah Baginda menempati pasanggrahan yang terhias sangat bergas, Sementara mengunjungi mata air, dengan ramah melakukan mandi-bakti.

PUPUH XX

praptaɳ deça kasogatan / sahana mawwat bhakta pane haji, pratyekanya gapuk sadewi çisayen içanabajrapageh, ganten poh capahan kalampitan iɳ lumbaɳ len / kuran we ptaɳ, mwaɳ pañcar prasamança niɳ kuti munguh kapwa taçraɳ mamark.

milwaɳ deça ri tungilis pabayeman / rowaɳnya nekapupul, rehnyançe kuti ratnapankaja hane caccan kabhuktyapateh, nahan ta pabalas / kasogatan an ançangehnya kuww apageh, bhukti- (102a) nyan pan akaryya kawwalu huwus tinkahnya nuni danu.

Terjemahan

Sampai di desa kasogatan Baginda dijamu makan minum, Pelbagai penduduk Gapuk, Sada, Wisisaya, Isanabajra, Ganten, Poh, Capahan, Kalampitan, Lambang, Kuran, Pancar, We Petang, Yang letaknya di lingkungan biara, semua datang menghadap.

Begitu pula desa Tunggilis, Pabayeman ikut berkumpul, Termasuk Ratnapangkaja di Carcan, berupa desa perdikan, Itulah empat belas desa kasogatan yang berakuwu, Sejak dahulu delapan saja yang menghasilkan bahan makanan.

PUPUH XXI

byatiteñjiɳ mankat / caritan ikanaɳ deça kawahan, riɳ lo pandak ranwakuniɳ i balerah barubare, dawöhan lawan kapayeman i telpak / ri barmi, sapan kapraptan / mwaɳ kasaduran anujwiɳ pawijunan.

juraɳ bobo runtiɳ mwan i pasawahan teki kahnu, muwah prapteɳ jaladi patalap ika mwaɳ ri padali, rin arnnon lawan pangulan i payaman / len tepasana, tkeɳ rmbaɳ prapte kamirahan i pingir nin udadi.

Terjemahan

Fajar menyingsing; berangkat lagi Baginda melalui, Lo Pandak, Ranu Kuning, Balerah, Bare-bare, Dawohan, Kapayeman, Telpak, Baremi, Sapang serta Kasaduran, Kereta berjalan cepat-cepat menuju Pawijungan.

Menuruni lurah, melintasi sawah, lari menuju, Jaladipa, Talapika, Padali, Arnon dan Panggulan, Langsung ke Payaman, Tepasana ke arah kota Rembang, Sampai di Kemirahan yang letaknya di pantai lautan.

PUPUH XXII

i dampar i patuñjunan / nrpati lalana mahawan i tiraniɳ pasir, amurwwa hnu tut / hni ratarata nika magnet timbah iɳ ratha, araryyan i samipaniɳ talaga seh çarasija tarate pada skar, jnek mihat i posikiɳ makara riɳ wway ahnin i dalmnya waspada.

ndatan wicaritan kalanwan ikanan ranu masurawayan lawan tasik, riyankatira sah dataɳ ri wdi ri guntur asnet i samipaniɳ hawan, kasogatan i bajrakança ri taladwaja tlas apageh cinarccaken, dulurnya ri patuñjunan / kaslan i bala turun umulih mareɳ kuti.

yatekha hinalintanan / muwah amurwwa matut alas i tiraniɳ pasir, (102b) araryyan irikaɳ palumbwan aburu ksana lumaris i linsiriɳ rawi, bhawisya hilintaniɳ lwah i rabut / lawan anuju surud nin ampuhan, lurah ri balater / linakwanira lalana mamegil i tiraniɳ pasir.

rin eñjin ahawan kunir basini saksana datn i saden siramgil, piraɳ wni kuneɳ lawasnira jnek / mamnamn i sarampwan aɳlnöɳ, ri sahnira wawaɳ tke kura bacok / narapatin awilaça riɳ pasir, jnek lumihat iɳ karaɳ kinasut iɳ ryyak asirasirat anhirib / jawuh.

Tuhun rakhawi tan mare kuta bacok / dumadak anut i simpanin hawan, anuttara sake sadeɳ mahawan iɳ balun anuju ri tumbu len habet, muwah ri galagah ri tanpahin anantya mgil i rnes apty anankila, amogha kapapag / narendra mahawan / jayakrta ri wanagriyalaris.

Terjemahan

Di Dampar dan Patunjungan Sri Baginda bercengkerma menyisir tepi lautan, Ke jurusan timur turut pasisir datar, lembut-limbur dilintas kereta, Berhenti beliau di tepi danau penuh teratai, tunjung sedang berbunga, Asyik memandang udang berenang dalam air tenang memperlihatkan dasarnya.

Terlangkahi keindahan air telaga yang lambai-melambai dengan lautan, Danau ditinggalkan, menuju Wedi dan Guntur tersembunyi di tepi jalan, Kasogatan Bajraka termasuk wilayah Taladwaja sejak dulu kala, Seperti juga Patunjungan, akibat perang, belum kembali ke asrama.

Terlintas tempat tersebut, ke timur mengikut hutan sepanjang tepi lautan, Berhenti di Palumbon berburu sebentar, berangkat setelah surya larut, Menyeberangi sungai Rabutlawang yang kebetulan airnya sedang surut, Menuruni lurah Balater menuju pantai lautan, lalu bermalam lagi.

Pada waktu fajar menyingsing, menuju Kunir Basini, di Sadeng bermalam, Malam berganti malam Baginda pesiar menikmati alam Sarampuan, Sepeninggalnya beliau menjelang kota Bacok bersenang-senang di pantai, Heran memandang karang tersiram riak gelombang berpancar seperti Hujan.

Tapi sang rakawi tidak ikut berkunjung di Bacok, pergi menyidat jalan, Dari Sadeng ke utara menjelang Balung, terus menuju Tumbu dan Habet, Galagah, Tampaling, beristirahat di Renes seraya menanti Baginda, Segera berjumpa lagi dalam perjalanan ke Jayakreta-Wanagriya.

PUPUH XXIII

ri doni bentoɳ puruhan lawan bacek, pakhis haji mwaɳ padanan / scaɳ, ri jati gumlar kkawahan çila bhano, anuttareɳ dewarame tke dukun.

muwah lumampah datniɳ pakambanan, rika mgil / saɳ prabhu saksanan laku, dataɳ tansil / wwitaniɳ lurah daya, linakwan aglis / datniɳ juraɳ dalm.

ikaɳ wahan dug manalor sakeɳ tasik, ri sanden ande nikha durgga- (103a) ma rupök, lumud jawuh sengkanikan padalyö, aneka taɳ syandana sak / silih pagut.

Terjemahan

Melalui Doni Bontong, Puruhan, Bacek, Pakisaji, Padangan terus ke Secang, Terlintas Jati Gumelar, Silabango, Ke utara ke Dewa Rame dan Dukun.

Lalu berangkat lagi ke Pakembangan, Di situ bermalam; segera berangkat, Sampailah beliau ke ujung lurah daya, Yang segera dituruni sampai jurang.

Dari pantai ke utara sepanjang jalan, Sangat sempit, sukar amat dijalani, Lumutnya licin akibat kena hujan, Banyak kereta rusak sebab berlanggar.

PUPUH XXIV

tuhun maglis / dug / ri palayanan awarnnalayan adoh, ri baɳkoɳ konaɳ taɳ parana mamgil / çighra lumaris, padamrih prapta riɳ çarana tikanaɳ wwaɳ maçarana,waneh çighra prapteɳ surabhasarabadniɳ wwan aniriɳ.

sirpniɳ nwai mandalanalan i tkanyen alanalaɳ, ri candyan degnyandel / sapi nika waneh puh besur anel, bhawisyaɳ yana nuttara turayan an deça kahawan, padacrwankatnyagyatakitaki tka ri patukanan.

Terjemahan

Terlalu lancar lari kereta melintas Palayangan, Dan Bangkong, dua desa tanpa cerita, terus menuju, Sarana, mereka yang merasa lelah ingin berehat, Lainnya bergegas berebut jalan menuju Surabasa.

Terpalang matahari terbenam berhenti di padang lalang, Senja pun turun, sapi lelah dilepas dari pasangan, Perjalanan membelok ke utara melintas Turayan, Beramai-ramai lekas-lekas ingin mencapai Patukangan.

PUPUH XXV

taneh yan caritan / pratinkah ikanaɳ swabhrtya mantry adulur, warnnan teki dataɳnire patukanan / saɳ çri narendrapuphul, nkaneɳ sagaratira kulwan ikanaɳ talakrp alwarata, lor parnnahnya sakeɳ pakuwwan irikangwan / çri narendramgil.

sakweh saɳ para mantry amancanagaromungwiɳ pakuwwan kabeh, mwaɳ saɳ dyaksa pasanguhan / rasika saɳ wançadirajomark, tansah san hupapatty anindita dan açcaryyottaranopama, çaiwapanji mapanji santara widagden agama wruh kawi.

Terjemahan

Panjang lamun dikisahkan kelakuan para ment’ri dan abdi, Beramai-ramai Baginda telah sampai di desa Patukangan, Di tepi laut lebar tenang rata terbentang di barat Talakrep, Sebelah utara pakuwuan pasanggrahan Baginda Nata.

Semua menteri, mancanagara hadir di pakuwuan, Juga jaksa Pasungguhan Sang Wangsadiraja ikut menghadap, Para Upapati yang tanpa cela, para pembesar agama, Panji Siwa dan Panji Buda, faham hukum dan putus sastera.

PUPUH XXVI

ndan mukya dipatin pakuwwan apagöh san aryya çuradikara sakweh niɳ jajahan / sa (103b) ke patukanan / sampun dataɳ tan masowe, kapwasraɳ mahaturhatur pada sinunan wastra buddinya tusta, tustanyandani tusta ri nrpati santustan / jnekj riɳ pakuwwan.

wwanten / rupaka laryyalaryyan annah sanke hujuɳnin samudra, waiçmaneka kikis tinap natar ikalwapinda nusan / sakeɳ doh, margganyeki linantaran / lyep awarnnanguɳ katon denikaɳ ryyak, kirtti san aryya towi pasnahe praptya saɳ çri narendra.

Terjemahan

Sang adipati Suradikara memimpin upacara sambutan, Diikuti segenap penduduk daerah wilayah Patukangan, Menyampaikan persembahan, girang bergilir dianugerahi kain, Girang rakyat girang raja, pakuwuan berlimpah kegirangan.

Untuk pemandangan ada rumah dari ujung memanjang ke lautan, Aneka bentuknya, rakit halamannya, dari jauh bagai pulau, Jalannya jembatan goyah kelihatan bergoyang ditempuh ombak, Itulah buatan sang arya bagai persiapan menyambut raja.

Pupuh XXVII

nka çri natha maranlipur huyan i tiksaniɳ dinakara, saksat dewata dewatin saha khasihniratikatikan, wwaɳ ri jro sawan apsarin wahu sakeɳ wihaya madulur, moktaɳ klesa hidep nika mulat awarnna tibra kawnan.

tan tungal / tikanaɳ wiläça ginawe narendrakasukhan, siɳ wastwasuna tustacitta rikanaɳ pradeça winanun, baryyan karaktan / çramaçrama maweh jner nin umulat, singih dewa manindarat / juga siran lumanlan i jagat.

Terjemahan

Untuk mengurangi sumuk akibat teriknya matahari, Baginda mendekati permaisuri seperti dewa-dewi, Para puteri laksana apsari turun dari kahyangan, Hilangnya keganjilan berganti pandang penuh heran-cengang.

Berbagai-bagai permainan diadakan demi kesukaan, Berbuat segala apa yang membuat gembira penduduk, Menari topeng, bergumul, bergulat, membuat orang kagum, Sungguh beliau dewa menjelma, sedang mengedari dunia.

PUPUH XXVIII

pira teki lawasnira ri patukanan, para mantri ri bali ri madura dataɳ, ri balumbun andelan ika karuhun, sayawaksithi wetan umark apuphul.

pada bhakty ahatur pada masirasi (104a)ran, bawi mesa kbo sapi hayam asu sek, saha wastra pinundut adulur / hasusun, manahiɳ mulat adbhuta kadi tan i rat.

sakatembay in enjan atiki caritan, naranatha siradadar i bala kabeh,milu salwir ikaɳ para khawi sinunan, pada tusta ti para jana manalm.

Terjemahan

Selama kunjungan di desa Patukangan, Para menteri dari Bali dan Madura, Dari Balumbung, kepercayaan Baginda, Menteri seluruh Jawa Timur berkumpul.

Persembahan bulu bekti bertumpah-limpah, Babi, gudel, kerbau, sapi, ayam dan anjing, Bahan kain yang diterima bertumpuk timbun, Para penonton tercengang-cengang, memandang.

Tersebut keesokan hari pagi-pagi, Baginda keluar di tengah-tengah rakyat, Diiringi para kawi serta pujangga, Menabur harta, membuat gembira rakyat.

PUPUH XXIX

ndan saɳ kawy aparab / prapanca juga çokha tanari siwuhön, de saɳ kawy upapatti sogata mapañji krtayaça pjah, mitrangeh rasike kalanwan asih aɳdulur atakitaki, lagyamulyani kirtti pustaka tinumbas inapi tinnöt.

cittankwi rasikan katmwawarasanateramahasahas, nyama wruh ri parananiɳ mahas akirttya tilara kakawin, nunin matya jmah muwah sisip ikiɳ lara pinahalalu, mati pwa datninhulun / lwes aweh skel analahasa.

nahan karananiɳ wawaɳ sah umareɳ kta milu rumuhun, tal tungal halalaɳ dawa ri pacaron / kahawan i bunatan, prapteɳ toya runun / walandinanujwi tarapas amgil, enjiɳ laryy ahawan / lmah ban irikaɳ ksana datn i kta.

Terjemahan

Hanya pujangga yang menyamar Prapanca sedih tanpa upama, Berkabung kehilangan kawan kawi-Buda Panji Kertayasa, Teman bersuka-ria, teman karib dalam upacara ‘gama, Beliau dipanggil pulang, sedang mulai menggubah karya megah.

Kusangka tetap sehat, sanggup mengantar aku ke mana juga, Beliau tahu tempat-tempat mana yang layak pantas dilihat, Rupanya sang pujangga ingin mewariskan karya megah indah, Namun, mangkatlah beliau, ketika aku tiba, tak terduga.

Itulah lantarannya aku turut berangkat ke desa Keta, Meliwati Tal Tunggal, Halalang-panjang, Pacaran dan Bungatan, Sampai Toya Rungun, Walanding, terus Terapas, lalu bermalam, Paginya berangkat ke Lemah Abang, segera tiba di Keta.

PUPUH XXX

rintar saɳ çri narapati n anulwan / muwah teki warnnan, çighra prapteɳ kta pili- (104b) pilih pañca ratrin pananti, sweccamarnna jalanidi n amangih muwah laryyalaryyan, ndatan dady alupa rin anukhane parapan ginöɳ twas.

kwehniɳ mantri kta pada mark nayya majña san aryya, wirapranadinikha milu saçewa boddopapatti, mwaɳ sakweh niɳ jajahan aniriɳ sök / dataɳ tan hinundaɳ, kapwawwat / bhojana sahana tustan / sinunan / suwastra.

Terjemahan

Tersebut perjalanan Sri Narapati ke arah barat, Segera sampai Keta dan tinggal di sana lima hari, Girang beliau melihat lautan, memandang balai kambang, Tidak lupa menghirup kesenangan lain sehingga puas.

Atas perintah sang arya semua menteri menghadap, Wiraprana bagai kepala, upapati Siwa-Buda, Mengalir rakyat yang datang sukarela tanpa diundang, Mambawa bahan santapan, girang menerima balasan.

PUPUH XXXI

ri sahnira sakeɳ kta meweh ikaɳ swabhrtyaniriɳ, bañu hnin ikanaɳ hawan / wki dataɳ ri sampora sök, muwah ri dalman / tke wawaru riɳ binor hop / glisan, gban krp i glam / tke kalayu rajakaryyeniwö.

ikaɳ kalayu darmma sima sugatapratistapagöh, mahottama sujanma wandu haji saɳ dinarmmeɳ danu, nimittan i pakaryya karyya haji darmmakaryyadika, prasidda mamgat sigika wkas i sudarmmenulah.

ikaɳ widi widana sakrama tlas / gnep sankepan, makadyan upabhoga bhojana halp nikanopama, amatyagana samyasanghya çagiri dataɳ riɳ sabha, mrdanga padahatri megeliglan mahinan dina.

narendra ri huwusni karyyanira sestani twas ginöɳ, asiɳ sakapark / (105a) pradeça pinaran danondok dateɳ, piraɳ wni lawasnirerika pararttha mangöɳ sukha, surupa bini hajy ulihnira wiçesa kanyanulus.

ri sahnira sakeɳ kalayw i kutugan kahenwalaris, ri khebwan agen aglis engal amgil / ri kambaɳ rawl, sudarmma sugatapratista racananya çobhah halp,anugraha nareçwara san apatih pu naladika.

haturhatur i saɳ patih lwu halpnikanindita, byatita panadah narendra rikanaɳ prabhatocapen, umankat ahawan / ri halses i ba raɳ ri patuñjunan, anunten i patentenan tarub i lesan asrwalaris.

Terjemahan

Keta t’lah ditinggalkan. Jumlah pengiring malah bertambah, Melintasi Banyu Hening, perjalanan sampai Sampora, Terus ke Daleman menuju Wawaru, Gebang, Krebilan, Sampai di Kalayu Baginda berhenti ingin menyekar.

Kalayu adalah nama desa perdikan kasogatan, Tempat candi makam sanak kadang Baginda raja, Penyekaran di makam dilakukan dengan sangat hormat, “Memegat sigi” nama upacara penyekaran itu.

Upacara berlangsung menepati segenap aturan, Mulai dengan jamuan makan meriah tanpa upama, Para patih mengarak Sri Baginda menuju paseban, Genderang dan kendang bergetar mengikuti gerak tandak.

Habis penyekaran raja menghirup segala kesukaan, Mengunjungi desa-desa di sekitarnya genap lengkap, Beberapa malam lamanya berlumba dalam kesukaan, Memeluk wanita cantik dan meriba gadis remaja.

Kalayu ditinggalkan, perjalanan menuju Kutugan, Melalui Kebon Agung, sampai Kambangrawi bermalam, Tanah anugerah Sri Nata kepada Tumenggung Nala, Candinya Buda menjulang tinggi, sangat elok bentuknya.

Perjamuan Tumenggung Empu Nala jauh dari cela, Tidak diuraikan betapa rahap Baginda Nata bersantap, Paginya berangkat lagi ke Halses, B’rurang, Patunjungan, Terus langsung melintasi Patentanan, tarub dan Lesan.

PUPUH XXXII

cighran / datn i pajarakan pataɳ dina lawas narapatin amgil, nkaneɳ harahara kidul iɳ sudarmma sugatasana makuwukuwu, mantri wiku haji karuhun san aryya sujanottama parn umark, kapwanaturaken upabhogha bhojana wineh dana padakasukhan.

rintar narapatin alaris / wanaçrama ri sagara ktan usirn, senkan / hawanira manidul pakalyan i buluh kta kahaliwatan, mwaɳ mandala hikan i gde samantara ri sagara kta kadunuɳ, çobhabhinawa ri tnah i wa- (105b) naçri racananyan amulanunaken.

ndatan pijer umark i jön narendra rakawin / jnek anapi lanö, lanlaɳ lalita lali laleda lulwi lala meneh akalis in ulah, tamtam / tan atutur i tutur nikan tut i tatani san atakitaki, jañjan / jumalajah i jajar ni bañjar ikanaɳ yaça cinaracara.

prapteɳ pathani ri tpiniɳ tpas / tpus ika tpun atetel atöb, secca macamaca cacahanyan anracana bhasaracana kakawin, kwehniɳ yaça pada dinunam / wilapa dadakan / saha parab inamer, pancaksara ri wkasan iɳ pralapa sinamarsamar awtu lanö.

bwat / ranten atulis atulis katha patiga watw inasaban aruhur, jrah nagakusuma kusumanya riɳ natar i tira nikha pinarigi, andwaɳ karawira kayumas mnur / ccaracaranya saha kayu puriɳ, mwaɳ nyu gadin akunin ahandap ahwah i padunyan amuhara lanö.

tan neh yadi caritan ikaɳ wanaçrama lanönyan asmu siluman, tinkahnika ri dalm i heɳ mahogra tkap iɳ yaça pada hineduk, mwaɳ kweh parakaki nuniweh parendan atuhararay ahayu waged, oktaɳ mala kalusa mihat banun / wihikan iɳ çiwapada sakala.

Terjemahan

Segera Sri Baginda sampai di Pajarakan, di sana bermalam pat hari, Di tanah lapang sebelah selatan candi Buda beliau memasang tenda, Dipimpin Arya Sujanottama para mantri dan pendeta datang menghadap, Menghaturkan pacitan dan santapan, girang menerima anugerah uang.

Berangkat dari situ Sri Baginda menuju asrama di rimba Sagara, Mendaki bukit-bukit ke arah selatan dan melintasi terusan Buluh, Melalui wilayah Gede, sebentar lagi sampai di asrama Sagara, Letaknya gaib ajaib di tengah-tengah hutan membangkitkan rasa kagum rindu.

Sang pujangga Prapanca yang memang senang bermenung tidak selalu menghadap, Girang melancong ke taman melepaskan lelah melupakan segala duka, Rela melalaikan paseban mengabaikan tata tertib para pendeta, Memburu nafsu menjelajah rumah berbanjar-banjar dalam deretan berjajar.

Tiba di taman bertingkat, di tepi pesanggrahan tempat bunga tumbuh lebat, Suka cita Prapanca membaca cacahan (pahatan) dengan slokanya di dalam cita, Di atas tiap atap terpahat ucapan seloka yang disertai nama, Pancaksara pada penghabisan tempat terpahat samara-samar, menggirangkan.

Pemandiannya penuh lukisan dongengan berpagar batu gosok tinggi, Berhamburan bunga nagakusuma di halaman yang dilingkungi selokan, Andung, karawira, kayu mas, menur serta kayu puring dan lain-lainnya, Kelapa gading kuning rendah menguntai di sudut mengharu-rindu pandangan.

Tiada sampailah kata meraih keindahan asrama yang gaib dan ajaib, Beratapkan hijuk, dari dalam dan luar berkesan kerasnya tata tertib, Semua para pertapa, wanita dan priya, tua-muda, nampaknya bijak, Luput dari cela dan klesa, seolah-olah Siwapada di atas dunia.

PUPUH XXXIII

(106a) nrpati mahas / rin açrama wawaɳ sinegeh sgehan, tkapira saɳ maharsi mapalingih açabda rsep, asun upabhoga salwir i bhinuktinire patapan, nrpati mals / yathakrama rin arttha lwes kasukhan.

panucapucapniran / gumunita rasaniɳ kawikun, pada mawarah. ri sesini manahnira tan rinnöt, wkasan acankrama lnen asiɳ kalanön pinaran, uhara ri tusta saɳ tapatapin / lumihat kawrian.

ri huwusiraɳlnön majar i saɳ sutapan muliha, vri wijiliralaris / hlahla lumihat kawkas, tapitapi siɳ raranwam ahajöɳ padakaryy anaraɳ, smara manurun mamañcana sireki hidepnyan aku.

Terjemahan

Habis berkeliling asrama, Baginda lalu dijamu, Para pendeta pertapa yang ucapannya sedap-resap, Segala santapan yang tersedia dalam pertapaan, Baginda membalas harta, membuat mereka gembira.

Dalam pertukaran kata tentang arti kependetaan, Mereka mencurahkan isi hati, tiada tertahan, Akhirnya cengkerma ke taman penuh dengan kesukaan, Kegirang-girangan para pendeta tercengang memandang.

Habis kesukaan memberi isyarat akan berangkat, Pandang sayang yang ditingggal mengikuti langkah yang pergi, Bahkan yang masih remaja puteri sengaja merenung, Batinnya: dewa asmara turun untuk datang menggoda.

PUPUH XXXIV

yyantuk narendra kari suksan açramoruk, priɳny kuçabeh abalut / ri matalupa ken, rigöɳ tanis / serh ikayam alas nikajrit, luh tusiɳ tal analh syu n ikan pasambat.

asrt lari nrpatin aglis apan tumampa, wehniɳ yaçarja kamargga tlas kalalwan, çighran dataɳ sira rin aryya saratry ananti, ñjiɳ manuttara bhawisya dataɳ ri gendiɳ.

saɳ mantry amañcanagari karuhun / san aryya, sinhadikara nuniweh para çaiwa bodda, apwa hatur ttadah anindita sopacara, 106b) mas / wastra nama pamals / nrpatin / suke twas.

arddalawas / nrpati tansah ananti masa, olahnireɳ sakuwukuww atikaɳ linolyan, yyankatniran hawan i lohgaway iɳ sumandiɳ, boraɳ banör barmi tut / hnu nuny anulwan.

Terjemahan

Baginda berangkat, asrama tinggal berkabung, Bambu menutup mata sedih melepas selubung, Sirih menangis merintih, ayam roga menjerit, Tiung mengeluh sedih, menitikkan air matanya.

Kereta lari cepat, karena jalan menurun, Melintasi rumah dan sawah di tepi jalan, Segera sampai Arya, menginap satu malam, Paginya ke utara menuju desa Ganding.

Para ment’ri mancanegara dikepalai, Singadikara, serta pendeta Siwa-Buda, Membawa santapan sedap dengan upacara, Gembira dibalas Baginda dengan mas dan kain.

Agak lama berhenti seraya istirahat, Mengunjungi para penduduk segenap desa, Kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Baremi lalu lurus ke barat.

Pupuh XXXV

tuhun i datön nire pasuruhan manimpan anidul / ri kapañanan, nuluy atut damargga madulur tikaɳ ratha dateɳ rin andoh wawaɳ, uwah i kdu plukh / lawan i hambal antya nikaɳ pradeçenituɳ, jhathiti ri sinhasaripura rajadarmma dinunuɳ narendramgil.

kunen ika saɳ prapañca kari kulwan iɳ pasuruhan pijer lalana, kuti manaran / rindarbaru ri bhuh pradeçanikanaɳ pradeça hujuɳ, yata pinaran / tinakwanaken ança punpunanika ri saɳ sthapaka, likita tinonaken / rasika supraçasti winacamanun / waspada.

ikan i hepit / yathaswa salbak / wukirnya wisayança saɳ hyaɳ kuti, atnah i markkaman / sawah i balunhura sawah muwah riɳ hujuɳ, asanikanaɳ praçasti magawe hyunin kawi madoha sankeɳ pura, ri taya nikaɳ purakrttha t-her ddaridra musiraɳ kutindarbaru.

karananin açru mankat i huwusnira mpu masgeh bhawisyaɳ (107a) laris, maluy i kaçewakan / datn i sinhasari matutur manankil / mark, nrpati huwus mamuspa ri dalm / sudarmma sakatustaniɳ twas ginöɳ, hana ni kduɳ bhiru ri kacuranganan / mwan i burɳ lanonyenituɳ.

Terjemahan

Sampai Pasuruan menyimpang jalan ke selatan menuju Kepanjangan, Menganut jalan raya kereta lari beriring-iring ke Andoh Wawang, Ke Kedung Peluk dan ke Hambal, desa penghabisan dalam ingatan, Segera Baginda menuju kota Singasari bermalam di balai kota.

Prapanca tinggal di sebelah barat Pasuruan ingin terus melancong, Menuju asrama Indarbaru yang letaknya di daerah desa Hujung, Berkunjung di rumah pengawasnya, menanyakan perkara tanah asrama, Lempengan piagam pengukuh diperlihatkan, jelas setelah dibaca.

Isi piagam: tanah datar serta lembah dan gunungnya milik wihara, Begitu pula sebagian Markaman, ladang Balunghura, sawah Hujung, Isi piagam membujuk sang pujangga untuk tinggal jauh dari pura, Bila telah habis kerja di pura, ingin ia menyingkir ke Indarbaru.

Sebabnya terburu-buru berangkat setelah dijamu bapa asrama, Karena ingat akan giliran menghadap di balai Singasari, Habis menyekar di candi makam, Baginda mengumbar nafsu kesukaan, Menghirup sari pemandangan di Kedung Biru, Kasurangganan dan Bureng.

Pupuh XXXVI

ri huwusiran panarccana mijil / ri heɳ pinupul iɳ balakrama mark, ara wiku çai sogata sari aryya naligih iniri krama çubhakala sahnira ri sinhasari manidul mare kagnenan, humaturaken kabhaktin i bhatara darmma sawatek / wateknira tumut, dana paribhoga bhojana dulurni puspanira sopacara mahalp, saha wasanawawan / watan apanruhun padaha garjjitaɳ nwan umulat.

ɳ nirekhi tan adoh, awicaritan / sdeɳni panadah narendra tumkani sesta ri hati, bala haji siɳ sasambhawa wineh suwastra magawe rsepniɳ umulat.

Terjemahan

Pada subakala Baginda berangkat ke selatan menuju Kagenengan, Akan berbakti kepada makam batara bersama segala pengiringnya, Harta, perlengkapan, makanan, dan bunga mengikuti jalannya kendaraan, Didahului kibaran bendera, disambut sorak-sorai dari penonton.

Habis penyekaran, narapati keluar, dikerumuni segenap rakyat, Pendeta Siwa-Buda dan para bangsawan berderet leret di sisi beliau, Tidak diceritakan betapa rahap Baginda bersantap sehingga puas, Segenap rakyat girang menerima anugerah bahan pakaian yang indah.

PUPUH XXXVII

warnnan / pratinkah ikanaɳ sudarmma racananya tanpasirinan, waratiçobhiten saha mekale yawa ruhurnikaparimita, ri jro natar nika tinumpatumpa tinataɳ yaçar jja ri tpi, sök sarwwa puspa bakularjja nahi kusumadya warnna (107b) siluman.

prasada mungwi tnah asmu kadbhuta halp nika hyan aruhur, lwir meru parwwata çiwapratista çiwawimbha mungu ri dalm, sotan / bhatara girinathaputra pinakesti dewa sakala, angehniran tuhatuha narendra khinabhaktyan i sabhuwana.

wwanten / kteka kidul iɳ sudarmma ri dalm / pratista katilar, naɳ bhapra gopura padaruhur kkasugatan / bataɳ nika danu, ri jronya danka turunan baturnya kari purwwa kulwan anana, nhiɳ purnna sanghyarikha len pamujan atitah bataban aruhur.

naɳ lor batur ni turunanya çesani lmahnya sampun arata, rah nagapuspa tanemanya len tan i natar mmasmy asalaga, heɳ niɳ gupunten ikanaɳ pabhaktan aruhur lmahnya katilar, alwa natarnya dukutenj hnunya sukten hibek lumulumut.

lwir stry agrin anranehi ragi molm ikanaɳ cawinten awnes, morawra camara nika kusut / mapusek oli lot kapawanan, nyu danta lagi luluren / tapas nika pucanya tan kram asamun, moghalume sah i tapihnya taɳ çara gadiɳ tan aryyakusikan.

anrs twasiɳ mihat i reh nikan taya makosada- (108a) nya kawnana, nhin çri hayamwuruk inanti he twa ni tuwuhnya jiwana muwah, apan siramupus i kottaman / tama rin uttamanukani rat, masih rin atpada lanawlas i manemu duhkha dewa sakala.

warnnan / muwah lari nareçwareñjin umareɳ sudarmma ri kidal, ampun manamya ri bhatara linsir anuluy / dataɳ ri jajaghu, sampun muwah mark i saɳhyan arcca jinawimbha sonten amgil, enjiɳ maluy / musir i sinhasari tan alh mararyyan i burɳ.

Terjemahan

Tersebut keindahan candi makam, bentuknya tiada bertara, Pintu masuk terlalu lebar lagi tinggi, bersabuk dari luar, Di dalam terbentang halaman dengan rumah berderet di tepinya, Ditanami aneka ragam bunga, tanjung, nagasari ajaib.

Menara lampai menjulang tinggi di tengah-tengah, terlalu indah, Seperti gunung Meru, dengan arca batara Siwa di dalamnya, Karena Girinata putera disembah bagai dewa batara, Datu-leluhur Sri Naranata yang disembah di seluruh dunia.

Sebelah selatan candi makam ada candi sunyi terbengkalai, Tembok serta pintunya yang masih berdiri, berciri kasogatan, Lantai di dalam, hilang kakinya bagian barat, tingggal yang timur, Sanggar dan pemujaan yang utuh, bertembok tinggi dari batu merah.

Di sebelah utara, tanah bekas kaki rumah sudahlah rata, Terpencar tanamannya nagapuspa serta salaga di halaman, Di luar gapura pabaktan luhur, tapi telah longsor tanahnya, Halamannya luas tertutup rumput, jalannya penuh dengan lumut.

Laksana perempuan sakit merana lukisannya lesu-pucat, Berhamburan daun cemara yang ditempuh angin, kusut bergelung, Kelapa gading melulur tapasnya, pinang letih lusuh merayu, Buluh gading melepas kainnya, layu merana tak ada hentinya.

Sedih mata yang memandang, tak berdaya untuk menyembuhkan, Kecuali Hayam Wuruk sumber hidup segala makhluk, Beliau mashur bagai raja utama, bijak memperbaiki jagad, Pengasih bagi yang menderita sedih, sungguh titisan batara.

Tersebut lagi, paginya Baginda berkunjung ke candi Kidal, Sesudah menyembah batara, larut hari berangkat ke Jajago, Habis menghadap arca Jina, beliau berangkat ke penginapan, Paginya menuju Singasari, belum lelah telah sampai Bureng.

Pupuh XXXVIII

ramya nika bur talaga mumbul ahnin abhiru,candi çila minekala ri madya nika rinacana,sök / yaça mungwi pingir ikha len / kuçuma caracara,lot paraniɳ macankrama lanaɳjneki rin umara.

tan wuwusen lanö nika tuhun narapati caritan,tistisin arkka mankat ahawanj tgatgal aruhur,ramya dukut nikatetel atandes akiris hahijo,lwanya sasagaranak analun juran ikha dinelö.

çri naranatha lalana yaya rathanira malaris, prapta ri sinhasari tumame wgilanira huwus,.

ndan rakawi ywa mampir i siraɳ sugata muniwara,sthapaka ri sudarmma tuwi go- (108b) tra sawala dununenwrdda halintan i çaçi sahaçra tuwuhira huwus, satya suçila satkula kadaɳ haji suyaça, purnna tameɳ kriya mara tan ankadara panagara, kyati ri mpunku huttama kasadpadanira satirun.

çighra kahançama ywa si wulatnira wawan asgeh, du lakhi bhagya san kawi san amrih amark i haji, saɳ wnan açrayan masiha ri kadan amlas arp, masku kadiɳ panipyan aparanta pasgeha temun.

ddon/ rakawin parahyun ataña krama ni tuhatuha, çri naranatha saɳ pada dinarmma satata pinark, mukya bhatara riɳ kagnenan/ karuhuna wuwusen, purwwakathanniran giripatiçwarasuta caritan.

Terjemahan

Keindahan Bureng: telaga tergumpal airnya jernih, Kebiru-biruan, di tengah: candi karang bermekala, Tepinya rumah berderet, penuh pelbagai ragam bunga, Tujuan para pelancong penyerap sari kesenangan.

Terlewati keindahannya; berganti cerita narpati, Setelah reda terik matahari, melintas tegal tinggi, Rumputnya tebal rata, hijau mengkilat, indah terpandang, Luas terlihat laksana lautan kecil berombak jurang.

Seraya berkeliling kereta lari tergesa-gesa, Menuju Singasari, segera masuk ke pesanggrahan, Sang pujangga singgah di rumah pendeta Buda, sarjana, Pengawas candi dan silsilah raja, pantas dikunjungi.

Telah lanjut umurnya, jauh melintasi seribu bulan, Setia, sopan, darah luhur, keluarga raja dan mashur, Meski sempurna dalam karya, jauh dari tingkah tekebur, Terpuji pekerjaannya, pantas ditiru k’insafannya.

Tamu mendadak diterima dengan girang dan ditegur: “Wahai, orang bahagia, pujangga besar pengiring raja Pelindung dan pengasih keluarga yang mengharap kasih Jamuan apa yang layak bagi paduka dan tersedia?”

Maksud kedatangannya: ingin tahu sejarah leluhur, Para raja yang dicandikan, masih selalu dihadap, Ceriterakanlah mulai dengan Batara Kagenengan, Ceriterakan sejarahnya jadi put’ra Girinata.

Baca juga : negarakretagama xiii xvi

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *